Revize kotlů na tuhá paliva – informace

Upozornění!

Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a provozu (1× za dva roky) nabývá platnosti od 1. 1. 2017 a vztahuje se na všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Nejpozději do 10 let od vstupu zákona v účinnost (září 2022) by neměly být v domácnostech kotle, které nesplňují 3. emisní třídu.

Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva :Září 2012 – Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší Leden 2014 – Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní třídy (dnes je 5 emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen kotle emisní třídy 3. a vyšší. Jakou má kotel emisní třídu, byste měli zjistit na jeho štítku či v technické dokumentaci. 2016 – Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí. Leden 2017 – Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Kdo revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je asi 1500 korun. Revize bude povinná jednou za dva roky. Leden 2018 – Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 82%). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022 !! Září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle neprokáže revizí, pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude hrozit pokuta 50 tisíc korun za topení nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).

V případě podezření na porušování povinností při provozu malého spalovacího zdroje může orgán ochrany ovzduší obecního úřadu provést měření tmavosti kouře, může přitom využívat i svědectví spoluobčanů. K prokázání porušení povinnosti mohou sloužit fotografie či video dokumentace, orgán ochrany ovzduší si taktéž může vyžádat účtenku za nákup paliva či záznam o provedení pravidelného čištění spalinových cest na základě nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Od roku 2016 také doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu (1 × 3 roky), měření emisí na kotli se při běžné kontrole provádět nebude.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php